Din webbläsare stöds inte längre helt och vissa funktioner kanske inte fungerar som avsett.

Användarvillkor för programvaran  Home.onemed.se

Programvaran Home.onemed.se (”Programvaran”) är framtagen av OneMed Sverige AB, org. nr 556764-4140, Box 50, 401 20 Göteborg, (”OneMed”) och tillhandahålls i form av en nätbaserad tjänst.

Home.onemed.se är framtagen i syfte att bistå Vårdtagare vid avrop av produkter, förskrivna av vårdpersonal, inom OneMeds sortiment och leverans av dessa avrop till Vårdtagarens ordinarie leveransadress eller till den av användaren angivna leveransadressen.

Den arbetsgivare din förskrivare arbetar för och tillhör ”(Vårdgivaren”) har tecknat avtal med OneMed avseende Programvaran och innehar en icke-exklusiv licens för användning av den avtalade Programvaran. Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar Din användning av Programvaran, inklusive alla funktioner och informationsinnehåll som förknippas därmed. Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Programvaran blir Du bunden av Användarvillkoren vid all användning av Programvaran.

 

Användning av Programvaran

I egenskap av användare ansvarar du för att användande av Programvaran inte sker i strid med gällande lagstiftning eller i strid med Användarvillkoren. Du får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik eller de säkerhetssystem som OneMed använder för att skydda Programvaran och innehållet i Programvaran. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Programvaran sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att OneMed lider skada.

 

Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, patent och källkod, samt i Programvaran ingående funktioner avseende Programvaran tillhör OneMed och/eller dess licensgivare, och får inte användas av dig utöver vad som krävs för användning av Programvaran enligt Användarvillkoren eller vad som följer av tvingande lag. Samtliga immateriella rättigheter som kan uppstå vid användningen av Programvaran utgör OneMeds egendom. Du får inte ändra, översätta, reproducera, kopiera eller överlåta Programvaran, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.

 

Hantering av personuppgifter

Vid användning av Programvaran behandlas personuppgifter avseende ditt namn, förskrivna produkter samt historisk information om leveranser. Uppgifter om dig behandlas i syfte att kunna identifiera dig vid inloggning samt säkerställa din behörighet för programvarans olika funktioner. OneMed behandlar personuppgifter om dig på uppdrag av Vårdgivaren. Vid behandling av personuppgifter i Programvaran är således Vårdgivaren personuppgiftsansvarig och OneMed är personuppgiftsbiträde, liksom underleverantörer i förekommande fall. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats mellan OneMed och din vårdgivare. För begäran om utdrag enligt artikel 13 Dataskyddsförordningen, var vänlig kontakta Vårdgivaren.

 

Kakor (cookies)

En kaka är en textfil som lagras på din dator och som innehåller information för styrning av användningen av Programvaran. Programvaran använder tre kakor: 1. Sessionskaka som utgår 20 minuter efter att sessionen har avslutats. 2. Språkkaka för att veta vilket språk du valt och denna sparas permanent eller tills att du väljer att rensa bort den. 3. Authentiseringskaka som håller ditt användarnamn som utgår 20 minuter efter senaste användningen. I kakorna lagras således information om session, språkval och användarnamn. Kakorna används för att Programvaran ska minnas dina val under användning samt kunna hantera din inloggning. Om Du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator. Observera att om du stänger av kakor i din webbläsare kan du inte använda Programvaran.

 

Driftsäkerhet

OneMed avser i möjligaste mån tillhandahålla Programvaran utan tekniska störningar och fel. Underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan dock begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Programvaran. OneMed förbehåller sig rätten att göra planerade uppdateringar och underhållsarbeten avseende Programvaran utan att dessförinnan meddela härom.

 

Ansvarsbegränsning

Programvaran är endast ett hjälpmedel som möjliggör avrop av, de av Vårdgivarens personal, förskrivna produkterna. Vårdgivarens personal ansvarar för de val av produkter som är ordinerade och förskrivna till dig som vårdtagare. OneMed ansvarar inte för det fall en vald produkt inte uppfyller förväntningar på produkten eller på något annat sätt inte är lämplig för Vårdtagaren. OneMed ansvarar således inte för produkter, vilka slutligen förskrivs till en Vårdtagare. Programvaran visar endast produkter som av Vårdgivaren personal har ordinerats och förskrivits till vårdtagaren. OneMed ansvarar inte för att information om upphandlade produkter är korrekt. Programvaran är utvecklad för att stödja de senaste versionerna av webbläsare för stationära och bärbara datorer. OneMed garanterar inte att äldre webbläsare stöds. Utöver det ersättningsansvar som åvilar OneMed enligt tvingande lagstiftning har OneMed ingen skyldighet att utge ersättning till dig för den eventuella skada som uppstått vid användning av Programvaran eller vid fel eller avbrott i Programvaran. OneMed ersätter således vare sig direkt eller indirekt skada eller förlust, inklusive uteblivna intäkter.

 

Ändring av Användarvillkoren

OneMed förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra Användarvillkoren. Väsentliga ändringar meddelas dig i skälig tid innan dessa träder i kraft. Du anses ha accepterat utförd ändring av Användarvillkoren genom fortsatt bruk av Programvaran.

 

Tvist

Svensk lag ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvister som uppstår i anledning av Användarvillkoren ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.